Jeugd & Gezin

jeugd_gezin

Wanneer zoek je hulp?

Misschien maakt u zich als ouder zorgen over het gedrag of de ontwikkeling van uw kind. Hij of zij zit bijvoorbeeld niet lekker in zijn vel, is vaak verdrietig, heeft een negatief zelfbeeld of is erg angstig of somber. Het kan ook zijn dat uw kind een nare gebeurtenis heeft meegemaakt, erg driftig is of wordt gepest. Als u vragen heeft over het gedrag van uw kind, kunt u terecht bij praktijk Boontjesdoppen.

Dit kan voor individuele behandeling zijn, toegespitst op de problematiek van het kind. Ook is het soms zo dat u al goed op weg geholpen kan worden met enkele toegespitste adviezen over de problematiek van uw kind of misschien is ouderbegeleiding voor u de juiste keuze.

Het doel van de praktijk is om op korte termijn, in samenwerking met ouders en eventueel andere betrokkenen, hulp te bieden aan kinderen en jongeren waarvan de normale ontwikkeling belemmerd wordt.

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. Tijdens de begeleiding van het kind wordt ook het gezin betrokken. Samen met het kind en de ouders gaan we uit van de actuele situatie en zetten we de sterke kanten van het gezin in.
Er wordt praktisch en oplossingsgericht gewerkt. Er zijn geen vaste protocollen: er wordt gebruik gemaakt van datgene wat nodig is vanuit wetenschappelijk onderbouwde en erkende interventies en verschillende methodieken. Het kind staat centraal, niet de klacht. Tijdens de begeleiding ontdekt het kind de eigen kwaliteiten om tot oplossingen te komen.

Aanmelding

U kunt zich telefonisch, schriftelijk, of via de e-mail tot de praktijk wenden. U kunt zich aanmelden voor een gratis kennismaking. Hierbij kunt u de behandelaar ontmoeten en kennismaken met de praktijk. Ook krijgt u algemene informatie over de werkwijze en kunt u praktische vragen stellen. Voor aanmelding van uw kind vult u een aanmeldingsformulier in en mailt dit naar de praktijk. Vervolgens kan er een afspraak voor een intakegesprek worden gemaakt.

Intake

We starten hiermee om de klachten en de problemen die ervaren worden te ordenen en te verhelderen. In overleg met u gaan we kijken of diagnostiek noodzakelijk is of dat er direct gestart kan worden met behandeling. Het gesprek met jongeren vanaf 16 jaar kan plaatsvinden met of zonder ouders. Bij kinderen jonger dan 16 zijn ouder(s) aanwezig bij de intake. De intake kan uitmonden in een vervolgafspraak: voor diagnostiek of behandeling.

Diagnostiek

Intelligentieonderzoek: geeft inzicht in de sterke en zwakke kanten van de cliënt op cognitief niveau. Het intelligentieonderzoek bestaat uit een intakegesprek, het onderzoek zelf, de verslaglegging en de toelichting van het onderzoek in een eindgesprek. Het intelligentieonderzoek is geschikt voor kinderen en jongeren, maar ook voor een intelligentieonderzoek bij volwassenen kunt u bij Boontjesdoppen terecht.

Persoonlijkheidsonderzoek: geeft informatie over de beleving en het welbevinden van de cliënt. Binnen een persoonlijkheidsonderzoek probeert de orthopedagoog/ psycholoog verklaringen te vinden voor bepaald gedrag of functioneren. Bepaalde facetten kunnen kinderen belemmeren in hun dagelijkse bezigheden. Een persoonlijkheidsonderzoek is geschikt voor kinderen en jongeren op de basisschool en in het voortgezet onderwijs.

Observatie in de klas: via een observatie in de klas wordt gekeken naar het functioneren van het kind op school.

Opvragen van school- of eerdere onderzoeksgegevens. Deze kunnen bijdragen aan de beeldvorming en de verheldering van de vraagstelling.

Rapportage

Van het diagnostisch onderzoek en het advies wordt een onderzoeksrapport gemaakt, dat aan de cliënt of aanmelder wordt verstrekt.

Adviesgesprek

In het adviesgesprek wordt het onderzoeksrapport besproken en met adviezen toegelicht. Bij de advisering wordt rekening gehouden met de praktische uitvoerbaarheid. In een aantal situaties vindt een doorverwijzing plaats, bijvoorbeeld naar een kinderpsychiater, logopedist of officieel therapeut.

Behandeling

Aan de hand van de hulpvragen die in de intake aan de orde zijn gekomen en de problematiek, wordt in samenspraak met de ouders en het kind een behandelplan opgesteld met concrete doelen waaraan gewerkt gaat worden. Ook wordt er een indicatie gegeven van de duur van de behandeling. Afhankelijk van de problematiek worden wetenschappelijk onderbouwde en erkende interventies en methodieken ingezet. Er wordt praktisch en oplossingsgericht gewerkt met het kind en het gezin.

Let op!

Er zijn wettelijke uitgangspunten voor onderzoek en behandeling van minderjarigen:
Begeleiding kan alleen gestart worden met toestemming en medewerking van beide ouders. Dit geldt ook wanneer u gescheiden bent, zelfs als uw kind op dit moment geen contact met de andere ouder heeft. Wanneer met een uittreksel uit het gezagsregister kan worden aangetoond dat een van de ouders als enige het gezag heeft, is toestemming van alleen de gezaghebbende ouder voldoende. Tijdens de begeleiding kunt u aangeven of u uitwisseling van relevante gegevens met andere hulpverleners (bijvoorbeeld uw huisarts) wenselijk vindt.

In de gezondheidszorg mag een patiënt alleen worden behandeld met zijn toestemming. Als uw kind jonger is dan 16 jaar geldt dat het kind en de ouders toestemming moeten geven voor een onderzoek of behandeling. Als een van de partijen toestemming weigert, mag de behandeling in principe niet plaatsvinden. De behandelaar zal altijd proberen om iedereen op één lijn te krijgen.

Jongeren van 16 jaar of ouder hebben geen toestemming van de ouders nodig. Zij beslissen zelf over de behandeling.

Psychologische behandeling voor kinderen en jeugdigen in de vrijgevestigde praktijk

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeentes verantwoordelijk voor de hulp aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met psychische of sociaal-emotionele problemen en aandoeningen: de jeugdzorg en jeugd ggz.  LVVP-folder k&j 2018 geeft u informatie over de  vrijgevestigde eerstelijns-/gezondheidszorg/klinisch(neuro) psychologen en psychotherapeuten die zich expliciet of vooral op de groep kinderen en jeugdigen richten en die lid zijn van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, de LVVP.

Eerstelijns psychologische zorg jeugd & gezin

Boontjesdoppen biedt psychologische hulp aan kinderen, jongeren en adolescenten. Kernwoorden zijn laagdrempelig, kleinschalig en efficiënt werken vanuit een praktijk bij huis. Er wordt gestreefd naar korte wachtlijsten en optimale bereikbaarheid. Praktijk Boontjesdoppen biedt mogelijkheden ten aanzien van diagnostiek en behandeling van jeugd en gezin.

Tarieven & vergoedingen jeugd & gezin

Leonie Verhoef is Orthopedagoog-generalist en Gz-Psycholoog. Zij is hierdoor als hoofdbehandelaar gekwalificeerd. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar gelden vanaf 2015 nieuwe regels met betrekking tot hulpverlening. De zorgverzekeraar vergoedt niet langer de kosten vanuit de zorgverzekering, maar de gemeente waarin u woonachtig bent doet dit. Echter, u heeft zelf de keuzevrijheid om te kiezen voor een praktijk, zelfs ook buiten uw eigen gemeente. U kunt nooit gedwongen worden om bij een andere aanbieder terecht te komen, dan de aanbieder van eigen keuze. Ook dit is geregeld in de Jeugdwet. Als u in een gemeente woont die valt onder Haaglanden; Boontjesdoppen is aangesloten bij de vereniging ZZP jeugd GGZ Haaglanden.